Finançament a 3 anys sense interessos

Clàusula informàtica i de consentiment per al tractament de candidatures a empleats

Les dades facilitades pel candidat, els que constin en el currículum que ens pugui fer arribar i els que puguin derivar-se del seu procés de selecció seran tractades per Clínica Sanza, SLP (en endavant, “Clínica Sanza“), les dades del qual es detallen a continuació:

Denominació Social: Clínica Sanza, S.L.P
Direcció: Av. Diagonal, 466-08.006 Barcelona
Telèfon: 93 206 65 40
Correu electrònic a què dirigir-se: info@clinicasanza.com

Aquestes dades es tractaran per tramitar i gestionar la seva candidatura. La base jurídica de l’tractament és el seu consentiment.

Així mateix, l’obtenció de les dades esmentades és totalment necessària per a la tramitació de la seva candidatura. No es prendran decisions automatitzades sobre els mateixos, i el tractament tindrà lloc dins de la Unió Europea. Només tindran accés als mateixos aquells tercers als quals Clínica Sanza estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a les quals s’hagi encomanat serveis de gestió interna de l’empresa.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents i, en tot cas, durant un termini no superior a un any. Un cop finalitzada la relació, les dades seran suprimits.

Així mateix, es podran exercir els drets, entre altres, d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat, de les seves dades, mitjançant l’enviament d’una comunicació postal a l’adreça indicada anteriorment o electrònica a info@clinicasanza.com. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb el tractament que duu a terme Clínica Sanza.

Desplaça cap amunt